Κατήχηση

Αφετηρία και κύριος σκοπός της λειτουργικής κινήσεως

Λειτουργική κίνησις Τρεμπέλας σελ 1

     Ένα κείμενο… ηλικίας εβδομήντα χρόνων και το οποίο δεν είναι… γέρικο! Τα από του καθηγητή Π. Ν. Τρεμπέλα σχόλια για την τότε λειτουργική ρωμαιοκαθολική πραγματικότητα και τις προσπάθειες ανακαίνισης ατυχώς αφορούν το δικό μας «τώρα», και πάλι ατυχώς, όχι ως προς την ανακαίνιση και «επάνοδο προς την νεότητα της Εκκλησίας»!!

     Για μας αντιστοιχεί ακριβώς η επισήμανση του καθηγητού: «Ως εκ τούτου επόμενον ήτο η (ρωμαιοκαθολική) λατρεία και λειτουργία, τελουμένη εις γλώσσαν μη ομιλουμένην και κατά το πλείστον μη κατανοουμένην, να καταστεί δυσπαρακολούθητος  υπό των πιστών και ξένη προς τους πολλούς εξ αυτών».

     Μελετήστε τις σοφές επισημάνσεις του σοφώτατου καθηγητού και θα ισχύσει εκείνο των αρχαίων: «Έτερος εξ ετέρου σοφός»

 

Λειτουργική κίνησις Τρεμπέλας σελ 1

Λειτουργική κίνησις Τρεμπέλας σελ 2

Λειτουργική κίνησις Τρεμπέλας σελ 3

Αφήστε μια απάντηση