Δοξαστικὸν, Ἑσπερινοῦ Ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Πάντων Ἦχος πλ. β΄

Μαρτύρων θεῖος χορός, τῆς Ἐκκλησίας ἡ βάσις, τοῦ Εὐαγγελίου ἡ τελείωσις, ὑμεῖς ἔργῳ τοῦ Σωτῆρος τὰ ῥητὰ ἐπληρώσατε· ἐν ὑμῖν γὰρ αἱ πύλαι τοῦ ᾍδου, κατὰ τῆς Ἐκκλησίας ἀνεῳχθεῖσαι, ἐκλείσθησαν, ἡ τοῦ αἵματος ὑμῶν χύσις, τὰς εἰδωλικὰς σπονδὰς ἐξήρανεν, ἡ σφαγὴ...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες

Κυριακή Α’ Ματθαίου (Αγίων Πάντων) – «Να ντύσουμε τους γυμνούς» – 19/06/2022

Όλοι μας θέλουμε  να φαινόμαστε ωραίοι. Όσο πιο… άσχημοι είμαστε, τόσο πιο όμορφοι θέλουμε να φαινόμαστε! Θεέ μου, ναι, θέλουμε να κρύβουμε την ασχήμια μας, μ᾿ ένα ωραίο σεμνό φόρεμα.                   Λ. Πιραντέλλο «Να ντύσουμε τους γυμνούς»   Σήμερα γιορτάζουμε ακριβώς το «ωραίο και σεμνό φόρεμα» που φόρεσαν οι άγιοι,...

Continue reading