Ποίηση, Υμνοι και ψαλμοί

Δοξαστικὸν, Ἑσπερινοῦ Ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Πάντων Ἦχος πλ. β΄

Μαρτύρων θεῖος χορός, τῆς Ἐκκλησίας ἡ βάσις, τοῦ Εὐαγγελίου ἡ τελείωσις, ὑμεῖς ἔργῳ τοῦ Σωτῆρος τὰ ῥητὰ ἐπληρώσατε·

ἐν ὑμῖν γὰρ αἱ πύλαι τοῦ ᾍδου, κατὰ τῆς Ἐκκλησίας ἀνεῳχθεῖσαι, ἐκλείσθησαν, ἡ τοῦ αἵματος ὑμῶν χύσις, τὰς εἰδωλικὰς σπονδὰς ἐξήρανεν, ἡ σφαγὴ ὑμῶν, ἀπέτεκε τῶν πιστῶν τὸ πλήρωμα, τοὺς ἀσωμάτους ἐξεπλήξατε, τῷ Θεῷ στεφανηφόροι παρίστασθε, ᾧ ἀπαύστως πρεσβεύετε, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Μετάφραση

Αγίων Μαρτύρων, θεϊκός χορός! Σεις είστε, η βάση που στηρίζει την Εκκλησία του Χριστού, η εκπλήρωση των διδαγμάτων του Ευαγγελίου. Σεις εκπληρώσατε στην πράξη, τις εντολές του Χριστού. Σε σας ο θάνατος, οι πύλες του Άδου, που θέλησαν να «καταπιούν» την Εκκλησία, σφραγίσθηκαν και έκλεισαν. Χύσατε το αίμα σας και «ξηράνατε» τις ειδωλολατρικές θυσίες. Η σφαγή σας γέννησε το Σώμα των πιστών. Εκπλήξατε ακόμα και τους αγγέλους. Νικητές στεφανηφόροι βρίσκεστε μπροστά στον Χριστό, πρεσβεύοντας υπέρ των ψυχών ημών.

Θεματολογικές ετικέτες

Αφήστε μια απάντηση