Προσευχή

Προσευχή για ασθενείς

Προσευχή για ασθενείς

Κύριε Ιησού Χριστέ,

Εσύ που δημιούργησες από το μηδέν τα σύμπαντα και έπλασες τον άνθρωπο «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσίν Σου» τοποθετώ­ντας τον σε σχέση ευτυχίας μαζί Σου,

Εσύ που δεν απογοητεύτηκες από την αποτυχία του ανθρώπου αλλά από φιλαν­θρωπία έγινες σύμμορφος με την εικόνα των δούλων Σου για να μπορέσουν και πάλι να επικοινωνήσουν μαζί Σου,

Εσύ που από αγάπη για το δημιούργη­μά Σου έφτασες δια του Σταυρού ως τον θάνατο και τον Αδη, καλύπτοντας με τον εαυτό Σου τα πάντα, δίνοντας με την Ανά­στασή Σου την δυνατότητα θεραπείας και ανάστασης σε κάθε άνθρωπο,

Εσύ Δέσποτα, Ιησού Χριστέ, δέξου από μας τους αμαρτωλούς δούλους Σου, την πα­ράκληση αυτή και θεράπευσε ολοκληρωτικά τον (την) δούλο (-η) Σου …

Συγχώρησε την ανικανότητα και αδυνα­μία μας να κατανοήσουμε το μυστήριο του πόνου και δέξου την οδύνη μας για την κα­τάσταση του (της) αδερφού (-ής) μας, Εσύ που υπέμεινες την οδύνη της Σταύρωσης και του θανάτου.

Συγχώρησε την ολιγοπιστία μας και δέ­ξου την προσευχή της αγωνίας μας για την κατάσταση του (της) αδερφού (-ής) μας, Εσύ που βιώνεις επί του Σταυρού επιθανά­τια αγωνία για κάθε δημιούργημα των χει­ρών Σου ως τη συντέλεια των αιώνων.

Συγχώρεσέ μας που δεν μπορούμε να κα­τανοήσουμε το μυστήριο του θανάτου και δέξου την αγάπη μας για τον (την) αδερφό (-ή) μας και δούλο (-η) Σου … Εσύ η Όντως Αγάπη, που ζωοποιεί τα σύμπαντα.

Δέξου και συγχώρεσε τις ειλικρινείς ικε­σίες μας, για μακρύτερη παραμονή του (της) αδελφού (-ής) μας σ’ αυτόν τον κόσμο, προκειμένου να ολοκληρώσει όσο τον (την) αφορά την εκπλήρωση του έργου Σου.

Συ ο ίδιος έχεις υποσχεθεί, Κύριε, ότι, όπου μαζευτούν δύο ή τρεις πιστοί στο Όνο­μά Σου, είσαι και Εσύ ανάμεσά τους, προς ευόδωση της παράκλησής τους.

ΑΜΗΝ.

Θεματολογικές ετικέτες

Αφήστε μια απάντηση