Τα εισόδια της Θεοτόκου

Τῷ αὐτῶ μηνὶ ΚΑ΄, ἡ ἐν τῷ Ναῶ Εἴσοδος τῆς Ὑπεραγἰας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας. Αὐτὴν λέγω τὴν Ὑπεραγίαν καὶ Δέσποιναν Θεοτόκον Μαρίαν ὅταν ἔγινε τριῶν χρόνων, ἐπῆραν αὐτὴν οἱ γονεῖς της, καὶ ἐπρόσφεραν κατὰ τὴν σημερινὴν ἡμέραν εἰς τὸν Ναόν. Καὶ πληροῦντες τὰς ὑποσχέσεις ὁποῦ ἔκαμαν, ἀφιέρωσαν τὴν θυγατέρα αὑτῶν εἰς τὸν χαρισάμενον ταύτην Θεόν. Καὶ παραδίδουσιν αὐτήν εἰς τοὺς ἱερεῖς, καῖ μάλιστα είς τὸν τότε Ἀρχιερέα Ζαχαρίαν. Ὁ ὁποῖος ταύτην παραλαβών ἔμβασε μέσα είς τὸ ἐνδότατον τοῦ Ναοῦ, ὅπου μόνος ὁ Ἀρχιερέας μίαν φορὰν τὸν χρὀνον εἰσήρχητο.  Καὶ τοῦτο ἐποίησε κατὰ βούλησιν Θεοῦ, ὅστις ἔμελλε μετά ὀλίγον νὰ γεννηθῇ ἐξ αὐτῆς, διὰ τὴν διόρθωσιν καὶ σωτηρίαν τοῦ κόσμου. Ἐκεῖ λοιπόν ἡ Παρθένος διέμεινε χρόνους δώδεκα,  τρεφομένη ξενοπρεπῶς ἀπό τὸν Ἀρχάγγελον Γαβριὴλ μὲ τροφὴν οὐράνιον. Νικόδημος Αγιορείτης, Συναξαριστής, εκδ. Δομός, τ. I, σ. 523-4.               Η όλη...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες

Εισοδίων της Παναγίας

Νοέμβριος 2008 Αγαπητοί ενορίτες Ο Νοέμβριος είναι ο μήνας που συνδυάζεται με τον Ναό μας α­φού στις 13 του μήνα γιορτάζει ο άγιός μας και φυσικά και μείς μαζί του. Σ’ αυτόν τον μήνα επίσης έχουμε την γιορτή των Εισοδίων της Παναγίας...

Continue reading