Κατήχηση

Χρυσόστομος καί ἀγάπη

Μιά παληά ἱστορία λέει, ὅτι ὁ Θεός ἔχει τέσσερις ἀγγέλους – συμβούλους: Τόν  ἄγγελο τῆς ἀγάπης, τόν ἄγγελο τῆς ἀλήθειας, τόν ἄγγελο τῆς δικαιοσύνης καί τόν ἄγγελο τῆς εἰρήνης. Ὅταν, λοιπόν, ἀποφάσισε νά φτειάξη τόν ἄνθρωπο, δέν εἶχαν ὅλοι οἱ ἄγγελοι τήν ἴδια γνώμη.

 • Ὁ ἄγγελος τῆς ἀγάπης ἤθελε νά δημιουργηθῆ ὁ ἄνθρωπος, γιατί θά ἦταν ἕνα ὄν γεμᾶτο ἀγάπη καί στοργή! Ὁ ἄγγελος τῆς ἀλήθειας ὅμως διαφωνοῦσε, γιατί φοβόταν ὅτι θά συνεταιριζόταν μέ τό ψέμα! Ὁ ἄγγελος τῆς δικαιοσύνης ἀντίθετα ἤθελε τόν ἄνθρωπο, γιατί πίστευε ὅτι θά ἦταν δίκαιος! Μά ὁ ἄγγελος τῆς εἰρήνης στενοχωριόταν, ἀπό τόν φόβο τῆς πιθανότητας νά εἷναι ἕνα πλάσμα φιλοτάραχο καί φιλοπόλεμο!
 • Καί οἱ τέσσερις ἐκφράζοντας τήν ἄποψι – τοποθέτησί τους λογομαχοῦσαν συνεχῶς. Γιά νά πάψη ἡ ἀναστάτωσις, ὁ Θεός πῆρε τόν ἄγγελο τῆς ἀλήθειας καί τόν πέταξε ἀπό τόν ουρανό στή γῆ!!! Καί ὅταν οἱ τρεῖς ἄγγελοι ἄρχισαν νά κλαῖνε γιά τόν χαμένο σύντροφό τους, ὁ Θεός τούς εἶπε: «Ἡ ἀλήθεια θά ὑψώνεται πάντοτε ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό, ὁπότε οἱ ἄνθρωποι θά τήν σέβωνται».
 • Δυστυχῶς οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι δέν σέβονται τήν ἀλήθεια, γιατί δέν σέβονται τόν Ἄγγελο, πού δέν Τόν πέταξε ὁ Θεός στή γῆ, ἀλλ’ ἦλθε μόνος Του στή γῆ. Εἶναι ὁ «Μεγάλης Βουλῆςς Ἄγγελος». Εἶναι ὁ Δημιουργός τῶν ἀγγέλων. Εἶναι ὁ Θεός τῆς Ἀγάπης. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ἡ σαρκωμένη Ἀγάπη.
 • Ὅποιος ἔχει τόν Χριστό, αὐτός ἔχει καί τούς τέσσερις ἀγγέλους τῆς παραβολικῆς ἱστορίας. Ἔχει καί τήν Ἀλήθεια, ἀφοῦ ὁ Ἰησοῦς αὐτοπροσδιορίζεται: «Ἐγώ εἶμαι ἡ Ἀλήθεια» (Ἰωάν. ιδ’ 8). Ἔχει καί τή Δικαιοσύνη, ἀφοῦ ὁ Ἰησοῦς θά ξανάρθη «ὡς δίκαιος κριτής» (Β’ Τιμ. δ’ 8). Ἔχει καί τήν Εἰρήνη, ἀφοῦ προσφέρεται ὡς Εἰρήνη καί λέει «εἰρήνην τήν ἐμήν δίδωμι ὑμῖν» (Ἰωάν. ιδ’ 27). Κυρίως ἔχει τήν ΑΓΑΠΗ.
 • Γιά τήν ἀγάπη μιλάει ὁ κατ’ ἐξοχήν ἄνθρωπος καί κήρυκας τῆς ἀγάπης, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Ἡ ἀγάπη δέν ἦταν μόνο ὁ ἄξονας τῶν ὁμιλιῶν του. Ἦταν καί τό ὅπλο, πού ἀντιμετώπιζε τόσο τούς ἐχθρούς του, ὅσο καί τούς δυστυχισμένους τῆς ζωῆς. Στό μῖσος τῶν ἐχθρῶν του ἀντέτασσε τήν ἀγάπη τῆς συγγνώμης. Στίς ἀνάγκες τῶν φτωχών ἐπεστράτευε τήν ἀγάπη τῆς φιλανθρωπίας.

«Χαίροις τῶν ὀρφανῶν ὁ πατήρ.

Ἀδικουμένων ὀξυτάτη βοήθεια.

Πενήτων ἡ χορηγία.

Ἡ τῶν πεινώντων τροφή.

Τῶν ἁμαρτανόντων ἡ διόρθωσις.

Ψυχῶν εὐστοχώτατος

ἰατρός καί σεμνότατος.

Θεολογίας ὑψηλῆς ἡ ἀκρίβεια.

Ἡ σαφήνεια τῶν Γραφῶν

τῶν τοῦ Πνεύματος.

Ἡ θεωρία καί πρᾶξις,

αἱ τῆς σοφίας ἀκρότητες».

(ἑσπερινός 13ης Νοεμβρίου)

 • Χρυσόστομος! Ὁ πιστότερος καί φλογερότερος, μετά τόν Παῦλο, ἐργάτης τοῦ Χριστοῦ.
 • Χρυσόστομος! Ὁ θερμότερος κήρυκας τῆς ἀληθείας καί τῆς ἀγάπης.
 • Χρυσόστομος! Ὁ ἁγνότερος διάκονος τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ.
 • Χρυσόστομος! Ὁ ἀσκητής στήν προσωπική του ζωή, ἀλλά καί ὁ κοινωνικός ἐργάτης μέ τήν πιό πλατειά καρδιά.
 • Χρυσόστομος! Ὁ αὐστηρός ἐλεγκτής τῶν δημοσίων σκανδάλων στήν Πολιτεία καί στήν Ἐκκλησία, ἀλλά καί ὁ στοργικός πατέρας ὅλων τῶν πονεμένων καί θλιμμένων.
 • Χρυσόστομος! Ὁ ἀετός τοῦ ἄμβωνα, ἀλλά καί τό πτηνό τῆς ἐρήμου.
 • Χρυσόστομος! Ὁ φωτεινή διάνοια, ἀλλά καί ἡ εὐαίσθητη καρδιά.
 • Χρυσόστομος! Ὁ ἐλεήμων καί φιλάνθρωπος, ἀλλά καί ὁ θαρραλέος ἀγωνιστής τῆς πιό ἁγιασμένης παρρησίας.
 • Χρυσόστομος! Ὁ φίλος τοῦ λαοῦ, ὁ ἐχθρός τῶν σκληρῶν πλουσίων.
 • Χρυσόστομος! Ὁ ἄνθρωπος πού μισήθηκε, ἀλλά καί ἀγαπήθηκε ὅσο λίγοι μέσα στήν ἱστορία.
 • Χρυσόστομος! Ὁ βασιλιάς τῶν ἱεροκηρύκων, ὁ γίγαντας τοῦ πνεύματος, τό λιοντάρι τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ποταμός τῆς σοφίας, ὁ κοσμήτωρ τῆς εὐσεβείας, ὁ μάρτυρας τῆς ἀληθείας.
 • Χρυσόστομος! Ἄν μπορῆ τό φῶς τῆς πυγολαμπίδας νά συγκριθῆ μέ τό φῶς τοῦ ἥλιου, ἄλλο τόσο μποροῦν νά συγκριθοῦν οἱ κοσμικοί ῥήτορες καί οἱ λοιποί χειριστές τοῦ λόγου, μέ τόν κήρυκα, πού σελάγιζε στούς ἄμβωνες τῆς Ἀντιοχείας καί τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
 • Χρυσόστομος! Ἄν μπορῆ ὁ νάνος νά συγκριθῆ μέ τόν γίγαντα, ἄλλο τόσο μποροῦμε νά συγκριθοῦμε κήρυκες καί λοιποί θεολόγοι μέ τόν γίγαντα τῆς ἁγιότητας, μέ τόν ὀξυνούστατο ἑρμηνευτή τῶν Γραφῶν, μέ τόν ἀπαράμιλλο «ἄγγελο» τοῦ Σταυρού καί τῆς Ἀναστάσεως.
 • Χρυσόστομος! Ἄν τό ἀηδόνι κελαηδῆ γλυκύτερα ἀπό ὅλα τά πτηνά, αὐτός κελάηδησε καί κελαηδεῖ μέ τά συγγράμματα καί τίς ὁμιλίες του θελκτικώτερα ἀπό ὁποιοδήποτε ἄλλο πτηνό τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς.
 • Χρυσόστομος! Ἄν τό λιοντάρι εἶναι ὁ βασιλιάς τῶν ζῴων, ἐκεῖνος εἶναι ὁ βασιλιάς τοῦ προφητικοῦ, ἀφυπνιστικοῦ καί παραμυθητικοῦ λόγου.
 • Χρυσόστομος! Tό λαμπρότερο ἀστέρι τῆς Ἐκκλησίας, πού ἀνέτειλε τόν 4ο αἰῶνα μ.Χ. καί ἐξακολουθεῖ ν’ ἀστράφτη στόν ὁρίζοντα τῆς Ἐκκλησίας.

 

Συγγραφέας

Αφήστε μια απάντηση